Tea Tree

Tea Tree Extract

Also known as Melaleuca Alternifolia which calms skin.